ไทยดี แอพพลิเคชั่น

ไทยดี แอพพลิเคชั่นดีดีเพื่อคนไทย ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา และสุขภาพอนามัย

กับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในแต่ละด้าน ส่งตรงจากหน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการพัฒนา และแก้ไขสถานการณ์ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

พวกเรา “ไทยดี” จะร่วมกันสร้างและพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนอย่างทัดเทียม และมีคุณธรรม

 

ThaiDee Main Slide 7